Algemene Voorwaarden

Jasmijn bloem en groen

1             Algemeen

1.1          Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Verkoper:  Jasmijn bloem en groen
Koper:        De contractuele wederpartij van Jasmijn bloem en groen
1.2          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper, op alle overeenkomsten die verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3          Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden
              van koper uitdrukkelijk van de hand.
1.4          Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper.
 
2             Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1          Een overeenkomst komt tot stand doordat verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van koper.
2.2          Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
               anders overeen gekomen.
2.3          Als koper aan verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 
3             Prijs
3.1          Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2          In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle
               overige kosten en voorschotten.

4             Adviezen
Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen van verkoper welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
 
5             Intellectuele eigendom
5.1          Verkoper behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte arrangementen, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2          De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door verkoper verstrekt zijn.
5.3          Koper vrijwaart verkoper voor inbreuken op intellectuele
              eigendomsrechten van derden.
 
6             Levering
6.1          Levering vindt plaats op het adres van verkoper of door partijen
               overeengekomen locatie.
6.2          In de overeenkomst wordt de levertijd afgesproken.
6.3          Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op koper over op het moment en op de plaats van levering.
 
7             Betalingsvoorwaarden
7.1          Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
7.2          Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op verzoek van verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op koper te verhalen.
7.3          Het recht van koper om zijn vorderingen op verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.            een betalingstermijn is overschreden;
b.            koper failliet is, of in surseance is;
c.            de koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d.            de koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.4          Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
7.5          Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
7.6          Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
7.7          Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is koper aan verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.
7.8          Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door koper verschuldigd.
7.9          Indien verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van koper.
 
8             Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1          Verkoper heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2          Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
8.3          Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 
9             Wijzigingen in de opdracht
9.1          Indien de omvang van de aan verkoper verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is verkoper gerechtigd eventueel meerwerk bij koper in rekening te brengen.
9.2          Van meerwerk is ook sprake indien de door koper verstrekte informatie
               niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10           Ontbinding
10.1         Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met verkoper gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2         Een en ander laat onverlet de overige aan verkoper toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
10.3         Verkoper is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan koper.
10.4         Indien koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door verkoper verhindert, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.5         Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
10.6         Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt verkoper zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
 
11           Reclames, klachten
11.1         Verkoper geeft op het geleverde een versheidgarantie van 3 dagen.
11.2         Elke aansprakelijkheid op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter het geval is.
11.3         Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
11.4         Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 3 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
11.5         Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
11.6         Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
 
12           Eigendomsvoorbehoud
12.1         Na levering blijft verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang koper:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten     overeenkomsten;
- voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
12.2         Tot aan het moment van eigendomsovergang, is koper gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de zaken.
12.3         Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
12.4         Nadat verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
12.5         In alle gevallen dat verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is verkoper gerechtigd de van koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

13           Aansprakelijkheid
13.1         Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
13.2a       Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
13.2b       Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
13.2c       Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is 
               verkoper nimmer aansprakelijk.
13.2d       De door verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door koper geleden schade.
13. 2e      Indien de assuradeur van verkoper om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van verkoper te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
 
14           Toepasselijk recht
               Nederlands recht is van toepassing.